AGRİTA TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Agrita Tarım Gıda Hayvancılık San.ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile internet sitemizdeki iletişim formuyla kişilerin isim, soy isim ve iletişim bilgileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

İşbu Agrita Tarım Gıda Hayvancılık San.ve Tic. Ltd. Şti. İnternet Sitesi Genel Aydınlatma Metni; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız hususlarında sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Şirketin internet sitesi üzerinden kişisel verilerinizi tarafımıza gönderdiğiniz takdirde, internet sitemizdeki işlemlerinizin yapılması için gerekli olan kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi, Şirket tarafından verilmekte olan her türlü hizmetin gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanılabilmesi, talep ettiğiniz veya edeceğiniz işlem ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi gibi amaçlarla kullanılması, elektronik veya basılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, yasal mevzuat kapsamında kamu otoritelerince öngörülen veya talep olunan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınızca talep edilen işlem ve hizmetlerin sunulabilmesi, tarafınızla imzalanmış olan sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin temini ve benzeri faaliyetler ve sair sözleşmeler ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel veriler, internet sitesi kullanıcılarımızdan tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla, Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere; ilgili Bakanlıklar, Adli ve İdari Resmi Makamlar ve sair ilgili tüzel ve gerçek kişiler ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen veri aktarım kuralları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; tarafınızca gönderilen veya meslek mensubu tarafından elden teslim alınan dokümanlar, elektronik posta, telefon, diğer elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılan bildirimler, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, başvuru formları, imzalanan sözleşmeler, matbu form, adli/idari kayıtların taranması, internet sitesi, sosyal medya mecraları, fiziki veya elektronik formlar, güvenlik kameraları, ses kayıtları ve benzeri vasıtalarla, yazılı veya elektronik ortam da dâhil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer toplama yöntemleri ile toplanmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

4. VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e başvurarak,

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirketin “www……………”internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Yenicami Mah. İkinci Bahar Sokak No:8/B Söke Aydın” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.(1)

  • (1) 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.